Wprowadzenie

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia danych oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.modesto-polska.com (dalej: „Serwis”). Serwis ma charakter informacyjny i przedstawia zakres usług świadczonych przez Modesto S.C.
Informacje zawarte w treści niniejszej Polityki prywatności są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w związku z operacyjnością Serwisu i przeglądaniem treści dostępnych w Serwisie, zamówieniem kontaktu telefonicznego, przesyłaniem aplikacji do pracy, korzystaniem z formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, t.j. wyświetlenia zawartości Serwisu, utrzymania sesji, zapewnienia bezpieczeństwa, a także – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu do Serwisu – w celach analitycznych/statystycznych i marketingowych, tj. tworzenia statystyk, liczby wejść, monitorowania strony, z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny, czasu wizyty, liczby i rodzaju otwieranych podstron, a także dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe). Numer telefonu podany w tabeli (pop-up) zamówienia kontaktu telefonicznego zostanie wykorzystany w celach marketingowych, w szczególności realizacji kontaktu telefonicznego w celach handlowych. Dane zbierane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Dane zbierane w formularzu rekrutacyjnym przetwarzane są na potrzeby wykorzystania aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Serwisu są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z zamówienia kontaktu telefonicznego, czy też formularza rekrutacyjnego/kontaktowego jest zgoda użytkownika wyrażona w formie oświadczenia elektronicznego typu checkbox. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także profilowania użytkownika Serwisu (poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe)) jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu do Serwisu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także na profilowanie (poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe)) przy wejściu do Serwisu zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania narzędzi analitycznych Google Analytics oraz dostarczania dopasowanych treści reklamowych.

Podane za pośrednictwem Serwisu numery kontaktowe zostaną ujawnione operatorowi usług telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Modesto S.C. oraz zewnętrznemu dostawy informatycznemu na potrzeby zapewnienia obsługi systemu bazy handlowej Modesto.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą elektroniczną, zaś w dalszym okresie w zakresie uzasadnionym profilowaniem (w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na profilowanie przy wejściu do Serwisu) oraz ewentualnie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

Dane przetwarzane w celach analitycznych i marketingowych będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej funkcjonalności.

Profilowanie

Przy wejściu do Serwisu użytkownik może wyrazić zgodę na profilowanie. W takim wypadku zachowania użytkownika w sieci (w tym ujawnione w ten sposób zainteresowania użytkownika) będą monitorowane poprzez rejestrowanie historii przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe).

Przeglądanie Serwisu i jego podstron

Wejście do Serwisu wiąże się z koniecznością ujawnienia adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Serwis na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP, na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu do Serwisu – Serwis gromadzi dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Modesto S.C. analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie Modesto S.C. korzysta z narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszego Serwisu.

W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie Modesto S.C. wykorzysta narzędzia Google Analytics także w celu monitorowania zachowań użytkownika Serwisu poprzez rejestrowanie historii przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe).

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Serwisu przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Nasz personel zobowiązany jest do stosowania weryfikacji dostępu do serwera oraz konta użytkownika. Dostęp do sieci zabezpieczamy oprogramowaniem typu firewall odpowiedniej klasy. Dodatkowo instalujemy programy antywirusowe na serwerze oraz każdej stacji roboczej będącej w posiadaniu naszego personelu.

Modesto S.C. wdrożyła i stosuje organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa.